Освітня програма на 2021/2022 навчальний рік (ІІІ рівень)

08.09.2021   Administrator   Категорія: Освітня програма

 

 

 

Розділ 1.Загальні положення освітньої програми

закладу загальної середньої освіти ІІІ рівня

 

Освітня програма Тернопільської класичної гімназії ІІІ рівня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 28.11.2019№ 1493 (для 10 -11-х класів) .

Освітня програма Тернопільської класичної гімназії профільної середньої освіти окреслює  підходи до планування й організації закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт). Освітня програма визначає: загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також логічної послідовності їх вивчення які подані в рамках навчальних планів Тернопільської класичної гімназії (Додаток 6 – 10- класи, Додаток 7-11-А клас,Додаток 8 – 11-Б клас); очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм (перелік яких наведено в Таблиці 4 Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня,затвердженої наказом МОН України від 20.04.2018 р.№ 408 ).

 

Розділ 2. Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін.

 

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної освіти для учнів 10-11 класів складає 2660 годин/навчальний рік (для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік та 1330 годин/ навчальний   рік (для 11-х класів.). Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані Тернопільської класичної гімназії  III рівня , який розроблено відповідно до Таблиці 2 до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня і який  дає цілісне уявлення про зміст і структуру третього  рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.

Навчальний план  профільної середньої освіти  Тернопільської класичної гімназії передбачає через окремі предмети реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту, за якими укладено освітню програму закладу , а саме:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура.

Навчальний план для 10-11-х класів розроблено відповідно до Державного стандарту. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи.

При складанні навчального плану використано  другий варіант  Типової освітньої програми (таблиця 2) організації освітнього процесу, який містить перелік базових предметів, що включає окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова»,  «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», окремі природничі дисципліни: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Фізична культура», «Захист України ».

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку обрано учнями одночасно два предмети для вивчення  в 10 –х класах : «Інформатика» (2 години),  «Технології» (1 година); в   11-А класі : «Інформатика» (1 година),  «Технології» (2 години) ; в 11-Б класі «Інформатика» (1 година), «Мистецтво» (2 години).

 

Частину навчальних годин навчального плану використано  для забезпечення якості вивчення в старшій школі іноземної  мови (поглиблене вивчення англійської мови),вивчення другої іноземної(німецької мови).

Зміст профілю навчання реалізується системою окремих предметів і курсів:

- базові та вибірково-обов’язкові предмети, що вивчаються на рівні стандарту;

- профільні предмети (їх перелік з орієнтовною кількістю тижневих годин подано в таблиці 3 Типової освітньої програми III ступеня), що вивчаються на профільному рівні;

- курси за вибором, до яких належать спеціальні і факультативні курси: враховуючи те, що Тернопільська класична гімназія – учасник міжнародного проєкту «Школи: партнери майбутнього», з метою забезпечення якісної роботи в даному проєкті, виділено по 1 годині тижневій з  варіативної складової  на  індивідуальні заняття  з німецької мови в 11 –х класах. Для удосконалення рівня володіння англійською мовою виділено  по 1 год. тижневій в 11-х класах  на факультатив «Ключ до успіху»

  Для підтримки обдарованих та здібних дітей, організації в закладі науково-дослідницької роботи виділено в 10 класі на факультативний курс «Основи наукових досліджень» - 1год. тижнева.

З метою особистісного розвитку учнів , формування в них життєвої ,соціальної ,громадянської компетентностей в 10-х класах виділено  по 1 годині тижневій на факультативний курс «Основи сім’ї».

При складанні навчального плану для 10-х класів було збільшено кількість годин на вивчення базових предметів  (українська мова, зарубіжна література,захист України) та  предмета (англійська мова); збільшено на 1 год. тижневу кількість годин на вивчення математики (шляхом перерозподілу годин: зменшено на 1 год. кількість годин, передбачених на вивчення фізики) .

При складанні навчального плану для 11-х класів було збільшено кількість годин на вивчення базових предметів  (українська література, зарубіжна література, історія України, захист України) та предмета англійська мова); збільшено на 1 год. тижневу кількість годин на вивчення математики (шляхом перерозподілу годин: зменшено на 1 год. кількість годин ,передбачених на вивчення фізики).  

Викладання предмета «Захист України» проводиться  в 10-11х  класах по 2 години на тиждень за рахунок інваріантної та варіативної частин.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану , що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5) , викладатимуться упродовж навального року: ціла частина - щотижнево, дробова (0,5 годин) - по 1 годині через тиждень.

Навчальні плани зорієнтовані на роботу закладу  за п’ятиденним навчальним тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлена відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту".

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами) . Згідно з рішеннями місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування класи можуть ділитися на групи і при меншій наповнюваності від нормативної, а також при вивченні інших предметів за рахунок зекономлених бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів.

 

Розділ 3. Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

 

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п

Ключові компетентності

Компоненти

1.

Спілкування державною мовою

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2.

Спілкування іноземними мовами

Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування.

Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов.

Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3.

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4.

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5.

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6.

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7.

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8.

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9.

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва

10.

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо.

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності необхідно формувати відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях. Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загально предметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища – зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються над предметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія

Коротка характеристика

Екологічна безпека й сталий розвиток

Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.

Громадянська відповідальність

Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок.

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст – бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров'я і безпека

Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище.

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність

Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

 

Розділ 4.Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Розділ 5. Форми організації освітнього процесу.

 Основними формами організації освітнього процесу в Тернопільській класичній гімназії є різні типи уроку:

формування компетентностей;

розвитку компетентностей;

перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

корекції основних компетентностей;

комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки  (урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

 Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Семінар як форма організації об'єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей, крім уроку,  проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму. Практичне заняття - це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності.

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу.

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей крім уроку може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття.

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Ця форма організації як правило застосовується у класах з вечірньою формою здобуття освіти або для інших здобувачів профільної середньої освіти.

Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з'ясувати рівень досягнення компетентностей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем.

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів

 

Розділ 6.Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

 У Тернопільській класичній гімназії система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності;

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

  • Кадрове забезпечення освітньої діяльності викладання у закладі  в 10-11-х класах повністю забезпечене кваліфікованими фахівцями, а саме: із  22 вчителів, які працюють у 10-11-х класах

 

-  спеціалістів ІІ категорії – 1;

-  спеціалістів І категорії – 2 ;

- спеціалістів вищої категорії – 20, з них :

 кандидатів педагогічних наук -2 ; вчителів-методистів – 9 ; старших вчителів – 8;

  • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності – Державний стандарт, навчальні програми , підручники, які мають гриф МОН ;
  • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності – учні  навчаються у навчальних кабінетах і спортивній залі, які обладнані відповідно до вимог Положення про навчальний кабінет та вимог техніки безпеки; якість проведення навчальних занять – за якісне і вчасне проведення навчальних занять учителі несуть персональну відповідальність; моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться згідно з вимогами навчальних програм та обліковується у класному журналі.

 За організацію системи внутрішнього забезпечення якості освіти відповідають заступники директора Клименко М.В.,  Баляк С,В. які  займаються  оновленням методичної бази освітньої діяльності;  контролем за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробкою рекомендацій щодо їх покращення;  моніторингом та оптимізацією соціально-психологічного середовища закладу освіти;  створенням необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників через участь у вебінарах, семінарах, тренінгах тощо.

Корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами. Згідно з заявами батьків та відповідно до довідок ЛКК та направлень ПМПК протягом року може організовувати індивідуальна форма навчання (педагогічний патронаж) для учнів, які не можуть відвідувати школу за станом здоров’я, індивідуальна форма навчання (екстернат, домашня освіта) для учнів, які навчаються за кордоном, випереджають або не встигають за навчальною програмою.

 Освітня програма закладу передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

 На основі освітньої програми закладу  складено та затверджено навчальний  план на 2021/2022навчальний рік ,що конкретизує організацію освітнього процесу (Додаток 6 – 10  класи,Додаток 7 -11-А клас, Додаток  8 – 11 –Б клас).

 

 

  Додаток  6

до освітньої програми ІІІ рівня

Тернопільської класичної гімназії,

складено відповідно до наказу

МОН України від 28.11.2019 р.          №1493

(за Таблицею 2,3)

 

 

Навчальний план для VІ-х гімназійних (10-х) класів

Тернопільської класичної гімназії

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2021-2022 навчальний рік

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Українська мова

2 + 0,5

Українська література

2

Зарубіжна література

1+1

Іноземна мова (англійська)

2+2

Іноземна мова (німецька)

2

Історія України

1,5

Всесвітня історія

1

Громадянська освіта

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3 + 1

Біологія і екологія

2

Географія

1,5

Фізика і астрономія

2

Хімія

1,5

Фізична культура

3

Захист України

1,5 + 0,5

Вибірково - обов’язкові предмети:

3

Інформатика

2

Технології

1

Разом

30 + 6

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

2

Основи наукових досліджень

1

Основи сім’ї

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

38

 

Додаток  7

до освітньої програми ІІІ рівня

Тернопільської класичної гімназії,

складено відповідно до наказу

МОН України від 28.11.2019 р. №1493

(за Таблицею 2,3)

 

 

Навчальний план для VІІ-А гімназійного (11-А) класу

Тернопільської класичної гімназії

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2021-2022 навчальний рік

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Українська мова

2

Українська література

2+1

Зарубіжна література

1+1

Іноземна мова (англійська)

2+2

Іноземна мова (німецька)

2

Історія України

1,5 + 0,5

Всесвітня історія

1

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

Біологія і екологія

2

Географія

1

Фізика і астрономія

3

Хімія

2

Фізична культура

3

Захист України

1,5 + 0,5

Вибірково - обов’язкові предмети:

3

Інформатика

1

Технології

2

Разом

29 + 7

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

2

Німецька мова (індивідуальні заняття)

1

«Ключ до успіху»

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

38

 

 Додаток  8

до освітньої програми ІІІ рівня

Тернопільської класичної гімназії,

складено відповідно до наказу

МОН України від 28.04.2019 р.№1493

(за Таблицею 2,3)

 

 

Навчальний план для VІІ-Б гімназійного (11-Б) класу

Тернопільської класичної гімназії

Тернопільської міської ради Тернопільської області

на 2021-2022 навчальний рік

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Українська мова

2

Українська література

2+1

Зарубіжна література

1+1

Іноземна мова (англійська)

2+2

Іноземна мова (німецька)

2

Історія України

1,5 + 0,5

Всесвітня історія

1

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

Біологія і екологія

2

Географія

1

Фізика і астрономія

3

Хімія

2

Фізична культура

3

Захист України

1,5 + 0,5

Вибірково - обов’язкові предмети:

3

Інформатика

1

Мистецтво

2

Разом

29 + 7

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

2

Німецька мова (індивідуальні заняття)

1

«Ключ до успіху»

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

33

Всього фінансується (без урахування поділу класів на групи)

38

 

      

 

 

 

 

 

Авторизація

Загальні новини

                      

   Розклад дзвінків:

1-і початкові класи

1. 08.30-09.05

2. 09.25-10.00

3. 10.30-11.05

4. 11.35-12.10

5. 12.30-13.05

2-4-і початкові класи

1. 08.30-09.10 

2. 09.25-10.05

3. 10.30-11.10

4. 11.35-12.15

5. 12.30-13.10

І-VII гімназійні класи

1. 08.30-09.15

2. 09.25-10.10

3. 10.30-11.15

4. 11.35-12.20

5. 12.30-13.15

6. 13.25-14.10

7. 14.20-15.05

 

 

”Національна

Структура 2021/2022 навчального року.

   І семестр: 01.09.2021 – 24.12.2021;

   ІІ семестр: 10.01.2022 – 07.06.2022;

       осінні канікули: 25.10.2021 – 31.10.2021;

       зимові канікули: 25.12.2021 - 09.01.2022;

       весняні канікули: 28.03.2022 - 03.04.2022.

 

”Національна