Стратегія розвитку на 2021/2025р

17.03.2021   Administrator   Категорія: Стратегія розвитку

Стратегія розвитку

ЗМІСТ

 

І. Передмова. Вступ.

 

1.1.Основні засади Стратегії

1.2. Нормативно-правова складова

1.3. Стратегічні завдання

1.4. Прогнозовані результати

 

ІІ. Тематичні рамки Стратегії

 

2.1. Місія

2.2. Мета

 

ІІІ. Програмна діяльність Стратегії

 

3.1. Програма «Освітній процес у Тернопільській класичній гімназії»

3.2.Програма «Внутрішня система забезпечення якості освіти Тернопільської класичної гімназії»

3.3. Програма «Фінансово-господарська діяльність»

 

ІV. Управління ризиками Стратегії

 

V. Моніторинг оцінки діяльності Стратегії

 

Прикінцеві положення

 

 

 

І. Передмова. Вступ

 

1.1. Основні засади Стратегії

 

Стратегія розвитку Тернопільської класичної гімназії(далі Стратегія) є сукупністю провідних науково-методичних ідей, принципів, підходів, що визначають основні цілі, концепцію та специфіку діяльності закладу освіти; визначає основні положення щодо організації освітнього процесу на 2021-2025 роки; передбачає створення умов для інноваційного розвиткуТернопільської класичної гімназії відповідно до потреб та запитів Тернопільської громади, вимог сучасного суспільства.

Стратегіябазується на засадах забезпечення якості освіти та освітньої діяльності, прозоростіта публічності прийняття та виконання управлінських рішень відповідно до державної політики у сфері освіти. Стратегія є багатоаспектною та передбачає розвиток рівня навчальних досягнень, характеристик освітнього процесу, ресурсного забезпечення, механізмів фінансування, результативності кадрової політики, управлінської, адміністративної діяльності і водночас є багатопараметричною, що визначається її залежністю від певнихризиків.

 

1.2. Нормативно-правова складова

 

Стратегію розроблено відповідно до таких документів:

 

 • Законів України «Про освіту» від 05.09.2017 р., «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 №463-ІХ; «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ;
 • Концепції «Нова українська школа» від 14.12.16 р. №988-р.;
 • Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» / затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. №903-р.;
 • Програми розвитку освіти на 2020-2022 роки Тернопільської міської територіальної громади;
 • Стратегії національно-патріотичного виховання / затверджено Указом Президента України від 18.05.2019 р. №286/2019;
 • Концепції про права дитини / ратифіковано Постановою Верховної Ради від 27.02.1991 р. №789 – ХІІ;
 • Статуту Тернопільської класичної гімназії / затверджено наказом управління освіти і науки Тернопільської міської ради №521 від 18.11.2016 р.
 • ЛіцензіїТернопільської обласної державної адміністрації, розпорядження голови обласної державної адміністрації №352-од від 02.05.2018 р.

 

 

 

1.3. Стратегічні завдання

 

 • Підвищення якості освітніх послуг на всіх рівнях відповідно до  освітніх стандартів у Тернопільській класичній гімназії, розширення їх надання здобувачам освіти на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій.
 •  Забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави.
 • Створення інноваційного освітнього середовища, у якому учні отримують навички й уміння самостійно оволодівати знаннями протягом життя та застосовувати їх у практичній діяльності.
 •  Здійснення комплексного підходу до розбудови закладу й розвитку здобувача освіти.
 • Створення умов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання.
 • Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, педагогіки партнерства, співпраці з батьками здобувачів освіти.
 • Створення  внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 • Впровадження політики академічної доброчесності.
 • Організація безпечного та здорового освітнього середовища.
 • Створення наскрізного процесу виховання, що базується на загальнолюдських цінностях.
 • Забезпечення свободи і прав дитини в усіх проявах її діяльності із урахуванням її вікових та індивідуальних особливостей.
 • Створення належних умов для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.
 • Розвиток системи профорієнтаційної освіти з метою самореалізації особистості в освітньому просторі.
 • Формування в учнівської молоді пошани до національних традицій, звичаїв, обрядів, історії рідного краю, народу.
 • Розвиток міжнародного співробітництва в рамках реалізації міжнародних проєктів «Школи: партнери майбутнього», «eTwinningPlus».
 • Створення якісної системи психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.
 • Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.
 • Орієнтація на створення ситуації успіху та позитивний результат.

 

 

 

1.4. Прогнозовані результати

 

 • Підвищення якості освіти на інноваційній основі.
 • Розвиток критичного мислення та ключових компетентностей у здобувачів освіти.
 • Створення інноваційного освітнього середовища, у якому учні отримують навички й уміння самостійно оволодівати знаннями протягом життя та застосовувати їх у практичній діяльності.
 • Збільшення кількості призерів та переможців олімпіад, турнірів, конкурсів, інтелектуальних змагань.
 • Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.
 • Створення у закладі належних умов для учнів з особливими освітніми потребами.
 • Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 • Створення умов для навчання з використанням дистанційних технологій.
 • Створення ефективної виховної системи в закладі для формування особистості, патріота та інноватора.
 • Формування позитивного іміджу навчального закладу.
 • Максимальне застосування інформаційних технологій в управлінні закладом освіти.

 

 

 

 

ІІ.Тематичні рамки Стратегії

 

2.1. Місія Тернопільської класичної гімназії: створення сучасного освітнього середовища, що спрямоване на розвиток критичного мислення учнів як основи формування компетентної творчої особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації.

 

2.2. Мета стратегії розвиткуТернопільської класичної гімназії:

- визначити перспективи розвитку гімназії як закладу освіту, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання у поєднанні з набуттям здобувачами освіти ключових компетентностейвідповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави;

- спрямувати спільну роботу колективу гімназії на оновлення змісту діяльності закладу.

 

 

 

ІІІ. Програмна діяльність Стратегії

 

Програмна діяльність спрямована на виконання стратегічних завдань через реалізацію трьох програм, заходів та інших ініціатив.

Принципи програмної діяльності:

 • доцільність та актуальність (спрямування Стратегії на реалізацію місії та стратегічних завдань, які відображають пріоритети в освітній політиці держави);
 • прозорість (передбачає оприлюднення Стратегії на сайті закладу освіти);
 • реалістичність, досяжність (врахування особливостей функціонування закладу освіти та можливості виконання стратегічних завдань);
 • комплексність і збалансованість (охоплення всіх аспектів діяльності закладу освіти та взаємозв’язок між ними);
 • ефективність і соціальна орієнтованість (забезпеченняпередбачених прогнозованих результатів та їх відповідність соціальному замовленню).

 

Терміни реалізації Програм: 2021-2025 роки

3.1.Програма «Освітній процес у Тернопільській класичній гімназії»

Мета: підвищення якості освітніх послугна всіх рівнях відповідно до освітніх стандартів в Тернопільській класичній гімназії, розширення їх надання здобувачам освіти на основі впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій;створення інноваційного освітнього середовища.

Завдання:

 1. Здійснювати модернізацію освітнього простору закладу.
 2. Формувати безпечне і здоровеосвітнє середовище.
 3. Забезпечити виконання вимог Державних стандартів повної загальної середньої освіти (загальних навчальних обсягів здобувачів початкової, базової, профільної середньої освіти).
 4. Визначити пріоритетним розвиток в учнів критичного мислення та ключових компетенцій XXI століття.
 5. Впроваджувати компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний підходи до організації освітнього процесу.
 6. Забезпечити комплексну інформатизацію освітнього процесу та використання інформаційних технологій.
 7. Удосконалювати форми організації диференційованого профільного навчання та проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти.
 8. Виявляти, розвивати здібності та обдарування особистості.
 9. Створити належні умови для організації науково-дослідницької роботи в закладі.
 10. Готувати учасників освітнього процесу до навчання з використанням дистанційних  технологій навчання.
 11. Створити в закладі належні умови для навчання учнів з особливими освітніми потребами.
 12. Розвивати міжнародне співробітництво: продовжити роботу в рамках міжнародних проєктів «Школи: партнери майбутнього», «eTwinningPlus», в міжнародній асоціації вчителів англійської мови TESOL.
 13. Створити якісну систему психолого-педагогічного супроводу освітньогопроцесу.
 14. Забезпечити дотримання принципів академічної доброчесності.
 15. Впроваджувати різні форми «діяльнісного патріотизму» у виховній роботі.
 16. Сприяти творчому пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Управління контроль

 

1.Навчальна діяльність

 

2021-2025

 

Адміністрація

 

1

Створити середовище для навчання, різнобічного розвитку, виховання й соціалізації особистості, яка відповідатиме вимогам часу.

 

2

Організувати наскрізний процес навчання та виховання, який формує стійку систему цінностей, компетенцій, мотивів для отримання та використання набутих знань.

2021-2025

Адміністрація

 

3

Реалізовувати завдання щодо формування в здобувачів освіти відповіднихкомпетентностей, визначених державними стандартами, вимогами НУШ.

2021-2025

Адміністрація

 

4

Забезпечити оптимальність організації освітнього процесу.

2021-2025

Адміністрація

 

5

Сприятиучасті педагогів у розробці й рецензуванні, обговоренні нових програм і підручників на засадах діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання.

2021-2025

Заступники директора

 

6

Забезпечити реалізацію оновлених цілей і змісту освіти на основі компетентнісного підходу та особистісної орієнтації з урахуванням світового досвіду та принципів сталого розвитку.

2021-2025

Адміністрація

 

7

Створювати та використовувати в освітньому процесі цифрові освітні ресурси (електронні презентації, відеоматеріали, методичні розробки, вебсайти, блоги тощо).

2021-2025

Педагогічний колектив

 

8

Формувати освітнє середовище закладу за допомогою інструментів інформаційно-комунікаційної системи «Єдина школа».

2021-2025

Адміністратор, заступник директора з НВР

 

9

Здійснювати моніторинг вибору профільних предметів.

2021-2025

Заступник директора з НВР

 

10

Створити умови для розвитку творчих здібностей учнів (розширювати мережу факультативів, спецкурсів, курсів за вибором) відповідно до інтересів здобувачів освіти.

2021-2025

Адміністрація

 

11

Залучати волонтерів-носіїв іноземних мов для вдосконалення мовнихкомпетентностей володіння іноземними мовами.

2021-2025

Адміністрація, учителі іноземних мов

 

12

Здійснювати мережеву взаємодію з іншими закладами України – партнерами Тернопільської класичної гімназії.

2021-2025

Адміністрація

 

13

Створити в закладі належні умови для навчання учнів з особливими освітніми потребами.

2021-2025

Адміністрація

 

14

Здійснювати моніторинг з метою виявлення обдарованих учнів та створювати інформаційний банк «Обдарована дитина».

2021-2025

Відповідальний за роботу з обдарованими дітьми

 

15

Продовжувати роботу наукового об’єднання гімназистів «Docendodiscimus».

2021-2025

Відповідальний за роботу з обдарованими дітьми

 

16

При складанні освітньої програми передбачити можливість виділення годин на курс «Основи наукових досліджень» для учнів VI-х гімназійних класів.

2021-2025

Адміністрація

 

17

Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей.

2021-2025

Відповідальний за роботу з обдарованими дітьми

 

18

Організовувати та проводити I-й етап предметних олімпіад, готувати учнів до участі в ІІ-ІV етапах предметних олімпіад, конкурсах, інтелектуальних змаганнях.

2021-2025

Заступник директора з НВР

 

19

За підсумками навчального року проводити Тижні науки, свято обдарованої молоді «Гімназійний Олімп».

2021-2025

Відповідальний за роботу з обдарованими дітьми

 

20

Розширювати співпрацю з ВНЗ міста.

2021-2025

Адміністрація

 

21

Продовжити роботу в рамках міжнародного проєкту«Школи: партнери майбутнього» відповідно до укладеної угоди про співпрацю Гете- Інституту та Тернопільської класичної гімназії.

2021-2025

Адміністрація, координаторпроєкту

 

22

Висвітлювати інформацію про роботугімназіїна сайті закладу, у соціальних мережах.

2021-2025

Відповідальний за роботу з сайтом

 

23

Залучати учасників освітнього процесу до участі в міжнародній ініціативі «eTwinningPlus».

2021-2025

Голова фахової спільноти

 

24

Забезпечувати й підтримувати проведення  в закладі іспитів Гете-Інституту для молоді рівнів А1і А2 згідно з Загальноєвропейською системою оцінки рівня володіння  іноземною мовою.

2021-2025

Вчителі німецької мови

 

25

Оптимально використовувати в освітньому процесі технічні засоби йдидактичні матеріали,надані Тернопільській класичній гімназії Гете-Інститутом, опікуватись їх станом.

2021-2025

Координатор проєкту, вчителі німецької мови

 

26

Забезпечити можливість участі учнів та вчителів–учасників міжнародних програм у конкурсах, тренінгах, конференціях в Україні та інших країнах Європи.

2021-2025

Адміністрація, координатор проєкту

 

27

2. Виховна діяльність

 

2021-2025

 

Заступник директора з ВР

 

Удосконалювати систему виховної роботи закладу шляхом впровадження нових технологій та методик виховання учнів.

28

Застосовувати активні форми виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів.

2021-2025

Класні керівники

 

29

Розширити мережу гуртків.

2021-2025

Адміністрація

 

30

Реалізовувати волонтерські та екологічні проекти.

2021-2025

Заступник директора з ВР, педагог-організатор

 

31

Розвивати та зміцнювати традиції закладу освіти.

2021-2025

Адміністрація, педагог-організатор

 

32

Продовжити діяльність пошукових загонів щодо виконання завдань Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» та Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків».

2021-2025

Заступник директора з ВР

 

33

Проводити заходи щодо відзначення пам’ятних та ювілейних дат.

2021-2025

Класні керівники, педагог-організатор

 

34

Залучати здобувачів освіти до участі в конкурсах, виставках, акціях мистецького спрямування, спортивних змаганнях.

2021-2025

Педагог-організатор

 

35

Розвивати органи учнівського самоврядування класних колективів та учнівського гімназійного парламенту.

2021-2025

Педагог-організатор

 

36

Ознайомлювати учнів з реальними можливостями для здійснення усвідомленого вибору професії.

2021-2025

Практичний психолог

 

37

Виховувати в здобувачів освіти культуру користування мережею Інтернет.

2021-2025

Класні керівники, вчителі інформатики

 

38

Залучати батьків до участі у виховних, творчих, спортивних заходах, організації екскурсій, поїздок.

2021-2025

Класні керівники

 

39

Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей соціально незахищених категорій.

2021-2025

Психологічна служба

 

40

3. Професійна компетентність педагогів

 

 

2021-2025

 

 

Голови фахових спільнот, адміністрація

 

Освоювати новітні компетентнісні підходи до викладання предметів через випереджувальне діяльнісне їх опрацювання під час проведення методичних заходів.

41

Створити умови для підвищення професійного рівня інклюзивної освіти педагогічних працівників.

2021-2025

 

 

Адміністрація

 

42

Створити віртуальний інформаційно- методичнийкабінет.

2021-2025

Методична рада

 

43

Забезпечити науково-методичний супровід впровадження Державних стандартів освіти, Нової української школи, надання адресної допомоги.

2021-2025

Адміністрація

 

44

Проводити різнопланові заходи для розвитку професійної компетентності, поширення та впровадження позитивного досвіду роботи.

2021-2025

Методична рада

 

45

Формувати цифрову культуру педагогів, розвивати інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів у процесі практичних заходів.

2021-2025

Методична рада

 

 

46

Реалізувати нові підходи щодо форм та методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу.

2021-2025

Адміністрація

 

 

47

Сприяти участі педагогів у:

- атестації;

- сертифікації;

- конкурсах професійної майстерності;

- методичних заходах міського, обласного (організованих ТКМЦНОІМ, ТОКІППО), всеукраїнського та міжнародного рівнів.

2021-2025

Адміністрація

 

48

Реформувати методичний інструментарій закладу.

2021-2025

Методична рада

 

 

49

Систематично інформуватипедагогів про новації дидактики, психології, методології освітньої діяльності;здійснювати опрацювання державних нормативних документів.

2021-2025

Адміністрація

 

 

 

 

 

3.2. Програма «Внутрішня система забезпечення якості освіти Тернопільської класичної гімназії»

 

Мета:гарантування надання освітніх послуг, рівень і якість яких відповідає державним стандартам та потребам споживачів;забезпечення постійного та послідовного підвищення якості освіти в закладі.

 

Завдання:

 1. Створити гімназійну систему забезпечення якості освіти.
 2. Забезпечити функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі.
 3. Підвищити якість освітніх послуг, забезпечити довіру до результатів навчання.
 4. Забезпечити прозорість діяльності закладу  і готовність до змін в інтересах учасників освітнього процесу.
 5. Створити в гімназії оптимальні умови для саморозвитку та самореалізації здобувачів освіти, педагогічних працівників.
 6. Проводити моніторинг освітнього процесу, соціально-психологічного середовища гімназії.
 7. Створити умови для диференціації навчання здобувачів освіти в гімназії.
 8. Сприяти підвищенню фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.
 9. Здійснювати аналіз тенденцій в освітній діяльності Тернопільської класичної гімназії з метою підвищення якості освіти в закладі.

№ з/п

Зміст заходів

Терміни виконання

Відповідальний

Управління контроль

1

Розробити механізм забезпечення ефективного функціонування  внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Тернопільській  класичній гімназії.

2021

Адміністрація

 

 

 

2

Розробити проєкт Положення «Про внутрішню систему забезпечення якості освіти Тернопільської класичної гімназії».

     2021

 

Адміністрація

 

 

3

Визначити компоненти формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та створити умови для їх функціонування.

2021

Адміністрація

 

 

4

Координувати діяльність створених в закладі робочих груп для оцінювання освітньої діяльності та освіти за напрямами: оцінювання освітнього середовища; система оцінювання здобувачів освіти;педагогічна діяльність педагогічних працівників;управлінські процеси.

2021-2025

 

Адміністрація

 

 

5

Опрацювати методику оцінювання напрямів організації освітньогоі управлінського процесів для проведення самооцінювання.

2021

Адміністрація

 

 

6

Здійснювати вивчення та оцінювання освітньої діяльності таосвіти в закладі.

2021-2025

Адміністрація, керівники робочих груп

 

 

7

Удосконалювати  форми самооцінювання ,методи збору інформації  в гімназії.

2021-2025

Адміністрація

 

 

8

Забезпечити  використання  сучасного інструментарію самооцінюваннядля розвитку закладу.

2021-2025

Адміністрація

 

 

9

Проводити моніторингові  дослідження в закладі відповідно до Положення

«Про проведення внутрішнього моніторингу якості освіти у Тернопільській класичній гімназії».

2021-2025

Адміністрація

 

 

10

Здійснювати вивчення запитів здобувачів освіти та визначати можливість їх реалізації.

2021-2025

Адміністрація

 

 

11

Забезпечити дотримання Положення «Про академічну доброчесність в Тернопільській класичній гімназії».

2021-2025

Адміністрація

 

 

12

Забезпечити наявність відкритої , прозорої та зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх  навчальної діяльності .

2021-2025

Адміністрація, педагогічні працівники

 

 

13

Здійснювати  контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробляти  рекомендацій щодо їх покращення.

 

2021-2025

 

Адміністрація

 

 

14

Проводити аналіз оцінювання освітньої діяльності закладу педагогічними працівниками, учнями , батьками Тернопільської класичної гімназії.

2021-2025

Адміністрація

 

 

15

Удосконалювати форми та методи здійснення самооцінювання освітніх та управлінських процесів з  урахуванням  роботи в умовах запровадження змішаного та дистанційного навчання.

2021-2025

Адміністрація, керівники робочих груп

 

 

16

Проводити моніторинг ефективності впровадження  інновацій для оновлення змісту освіти  та форм організації освітнього процесу ,результат їхнього впливу на якість освіти в закладі.

2021-2025

Адміністрація

 

 

17

Узагальнювати роботу щодо самооцінювання,оприлюднювати її,застосовувати результати для підвищення якості освіти.

 

2021-2025

Адміністрація

 

 

18

Отримувати постійний зворотній зв'язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти, відзначати успішні практики та вчасно реагувати на виявлені проблеми.

 

2021-2025

 •  

Адміністрація

 

 

19

 • Забезпечити прозорість діяльності закладу і готовність до змін в інтересах учасників освітнього процесу.

 

2021-2025

Адміністрація

 

20

 • Підвищувати якість освітніх послуг, забезпечувати довіру до результатів навчання.

2021-2025

Адміністрація, педагогічний колектив

 

21

 • Здійснювати системний контроль за реалізацією процедур забезпечення

2021-2025

Адміністрація

 

 

 

3.3. Програма «Фінансово-господарська діяльність»

 

Фінансово-господарська діяльність Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області здійснюється на основі коштів державного та місцевого бюджетів, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу та використовуються згідно з цільовим призначеннямдля забезпечення умов його життєдіяльності.

Джерелами надходжень коштів у заклад освіти можуть бути власні надходження та інші надходження спеціального фонду, залучені від участі впроєктах громадського та шкільного бюджетів.

Зміцнення матеріально-технічної бази Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області забезпечує реалізаціюСтратегії.

 

Мета:спрямування бюджетних асигнувань на забезпечення першочергових завдань функціонування закладу, удосконаленняматеріально-технічної бази освітнього середовища Тернопільської класичної гімназії.

Завдання:

 1. Здійснювати систематичне планування, моніторинг та аналізматеріально-технічної базигімназії.
 2. Оновити матеріально-технічну базузакладу освіти.

 

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

Управління/контроль

1.

Оплата праці працівників закладу, курсів підвищення кваліфікації.

2021-2025

Директор,

бухгалтерія

 

 

2.

Поточні видатки на оплату послуг (крім комунальних) та придбання необхідного інвентаря і шкільного обладнання для підтримання належних умов відповідно до санітарного регламенту.

2021-2025

Директор, завідувач господарством,

бухгалтерія

 

3.

Поточні видатки установи на оплату комунальних послуг.

2021-2025

Директор, завідувач господарством,

бухгалтерія

 

4.

Поточні видатки на організацію харчування, виплату іменних стипендій, преміювання обдарованих учнів (переможців олімпіад).

2021-2025

Директор,

бухгалтерія

 

5.

Проведення капітального ремонту актової зали, спортивної зали.

2021-2022

Директор, завідувач господарством,

бухгалтерія

 

6.

Проведення поточного ремонту:

-кабінети інформатики;

-коридорні приміщення.

2021-2025

Директор, завідувач господарством,

бухгалтерія

 

7.

Заміна дерев’яних вікон на енергозберігаючі.

2021-2025

Директор, завідувач господарством,

бухгалтерія

 

8.

Закупівля бетонних тенісних столів.

2021-2022

Директор, завідувач господарством,

бухгалтерія

 

9.

Розробканової версії сайту Тернопільської класичної гімназії та його обслуговування.

2021-2022

Директор,

бухгалтерія

 

10.

Встановлення пожежної сигналізації.

2021-2025

Директор, завідувач господарством,

бухгалтерія

 

11.

Капітальний ремонт частини огорожі навколо території закладу.

2022-2025

Директор, завідувач господарством,

бухгалтерія

 

12.

Капітальний ремонт центрального входу.

2022-2025

Директор, завідувач господарством,

бухгалтерія

 

13.

Заміна запасних вхідних дверей на енергозберігаючі.

2021-2023

Директор, завідувач господарством,

бухгалтерія

 

14.

Оплата заходів з реалізації державних (регіональних) програм (не віднесених до заходів розвитку).

2021-2025

Директор,

бухгалтерія

 

15.

Придбання технічних засобів:

-камери;

- інтерактивна панель;

- комп’ютерна техніка.

2021-2025

Директор, завідувач господарством,

бухгалтерія

 

 

 

 

IV. Управління ризиками Стратегії

 

Ризики:

 1. Продовження пандемії, карантини.

Можливі наслідки: неможливість реалізувати в повному обсязі стратегічні завдання програм, зміни щодо формату та ефективності проведення заходів програм через впроваджені карантинні обмеження.

Стратегія управління ризиками: формування альтернативного плану проведення заходів програм. Пошук шляхів вирішення завдань через зменшення кількості учасників, розподілза групами, активне застосування засобів дистанційних технологій, змішаного формату навчання.

 

 1. Зміни у змісті освіти, пов’язані зі змінами політики в галузі освіти.

Можливі наслідки:загроза реалізації Програм та Стратегії загалом через зміну пріоритетів в освітній політиці держави.

Стратегія управління ризиками:посилення мотивації громадськості щодо важливості реалізації Концепції «Нова українська школа».

 

 1. Недостатність виділених і залучених коштів для реалізації основних напрямів стратегії розвитку.

Можливі наслідки: зниження мотивації педагогів, батьків, здобувачів освіти щодо реалізації основних стратегічних завдань,загроза реалізації заходів програм.

Стратегія управління ризиками:постійна співпраця із управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, засновником закладу освіти – Тернопільською міською радою;

залучення джерел власних надходжень та інших надходжень спеціального фонду.

 

 1. Втрата актуальності окремих пріоритетних напрямів.

Можливі наслідки: необхідність змін або доповнень у частині ІІІ – Програмна діяльність Стратегії.

Стратегія управління ризиками:посилення мотивації громадськості щодо важливості та актуальності пріоритетних напрямів освітньої політики держави.

 

 

 

Моніторинг оцінки діяльності Стратегії

 

Система моніторингу оцінки реалізації Стратегії спрямована на постійне відстеження кількісних та якісних показників виконання стратегічних завдань Стратегії,їх інформативності, оцінки ефективностіСтратегії та її актуальності.

В процесі моніторингу можуть бути використані наступні інструменти: анкети, опитування, тести, аналітичні довідки, спостереження тощо.

Система інструментів моніторингу та оцінювання Стратегії сприятиме:

 • визначенню стратегічних завдань розвитку Тернопільської класичної гімназії;
 • отриманню інформації про тенденції розвитку, результативність та ефективність Стратегії;
 • формуванню уявлень про поточний стан реалізації Стратегії;
 • виявленню попередніх результатів реалізації Програм;
 • коригуванню їхнього змісту, зокрема уточненню завдань, переорієнтації на досягнення реальних результатів;
 • обґрунтуванню запитів щодо фінансування закладу освіти;
 • зосередженню зусиль усіх учасників реалізації Стратегії та досягненню мети;
 • забезпеченню постійного та своєчасного зв’язку на всіх рівнях реалізації Стратегії;
 • аналізу успіхів та невдач у реалізації Програм та Стратегії загалом.

 

 

Прикінцеві положення Стратегії

 

Цей документ набирає чинності з 2021 по 2025 роки та може змінюватися або доповнюватися у частині ІІІ – Програмна діяльність Стратегії.

 

Авторизація

Загальні новини

                      

   Розклад дзвінків:

1-і початкові класи

1. 08.30-09.05

2. 09.25-10.00

3. 10.30-11.05

4. 11.35-12.10

5. 12.30-13.05

2-4-і початкові класи

1. 08.30-09.10 

2. 09.25-10.05

3. 10.30-11.10

4. 11.35-12.15

5. 12.30-13.10

І-VII гімназійні класи

1. 08.30-09.15

2. 09.25-10.10

3. 10.30-11.15

4. 11.35-12.20

5. 12.30-13.15

6. 13.25-14.10

7. 14.20-15.05

 

 

”Національна

Структура 2021/2022 навчального року.

   І семестр: 01.09.2021 – 24.12.2021;

   ІІ семестр: 10.01.2022 – 07.06.2022;

       осінні канікули: 25.10.2021 – 31.10.2021;

       зимові канікули: 25.12.2021 - 09.01.2022;

       весняні канікули: 28.03.2022 - 03.04.2022.

 

”Національна