Інклюзивне навчання

22.02.2021   Administrator   Категорія: Інклюзія

Витяг із Закону України «Про повну
загальну середню освіту»
( набув чинності 18 березня 2020 року).
 
Стаття 26. Інклюзивне навчання
1. Заклади загальної середньої освіти на підставі письмових звернень
батьків дітей з особливими освітніми потребами утворюють інклюзивні та/або
спеціальні класи у порядку, визначеному законодавством.
Для учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних
та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, на підставі
письмового звернення їхніх батьків утворюються інклюзивні та/або спеціальні
групи подовженого дня.
2. Організація інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти
здійснюється у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
3. Потреба учня з особливими освітніми потребами в індивідуальній
програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані визначається згідно з
висновком інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-
педагогічну оцінку розвитку дитини з урахуванням Міжнародної класифікації
функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків.
4. Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для
кожного учня з особливими освітніми потребами, який навчається в
інклюзивному класі, у порядку, визначеному законодавством, складаються
індивідуальна програма розвитку та індивідуальний навчальний план (за
потреби).
5. Індивідуальна програма розвитку визначає перелік необхідних дитині
психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг, що надаються
індивідуально та/або в груповій формі.
6. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для учня з
особливими освітніми потребами забезпечує асистент вчителя.
7. В освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми
потребами забезпечуються асистентом учня - соціальним робітником, одним із
батьків учня або уповноваженою ними особою.
Асистент учня допускається до участі в освітньому процесі для виконання
його функцій виключно за умови проходження спеціальної підготовки, що
підтверджується відповідним документом. Умови допуску асистента учня до
освітнього процесу для виконання його функцій та вимоги до нього
визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
Рішення про допуск асистента учня до участі в освітньому процесі приймає
керівник закладу освіти на основі укладення відповідного договору між
закладом освіти та асистентом учня за згодою батьків.
8. Для організації процесу навчання учнів з особливими освітніми
потребами у закладі, що забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти,
облаштовуються ресурсні кімнати та медіатеки за рахунок коштів державного
та/або місцевих бюджетів, а також за рахунок інших джерел, не заборонених
законодавством.
9. Оскарження рішень, пов’язаних з реалізацією індивідуальної освітньої
траєкторії в закладі освіти, індивідуального навчального плану та
індивідуальної програми розвитку, здійснюється шляхом подання відповідної
скарги до керівника, засновника закладу освіти чи уповноваженого ним органу
відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян" та/або в інший
спосіб, визначений законодавством.