Статут учнівського парламенту

09.02.2021   Administrator   Категорія: Статут учнівського парламенту

С Т А Т У Т

Учнівського парламенту

Тернопільської класичної гімназії

 

1. Загальні положення.

1.1.Учнівське самоврядування гімназії створене з метою залучення учнів до формування та проведення навчального та виховного процесу в гімназії, виховання національно свідомої, соціально активної особистості.

1.2.У своїй діяльності учнівське самоврядування гімназії керується Конституцією України, Законами України, Статутом гімназії, Правилами внутрішнього розпорядку гімназії і в межах комплектації, визначеної цим Статутом, організовує свою роботу.

1.3. У своїй діяльності учнівське самоврядування взаємодіє з адміністрацією та педагогічним колективом гімназії, з установами народної освіти та молоді, іншими організаціями та установами.

1.4.Учнівське самоврядування не володіє правами юридичної особи і є структурним підрозділом міського центру учнівського самоврядування.

1.5.Юридична адреса гімназії: 46020, вул. Вербицького, 3.

1.6.Учнівський парламент гімназії – найвищий орган шкільного учнівського самоврядування.

До складу учнівського парламенту гімназії входять:

 • президент парламенту;
 • заступник президента;
 • секретар.

Загальне керівництво учнівським самоврядуванням гімназії здійснює президент парламенту.

1.7.Для виконання рішень парламенту гімназії створюються сектори таких основних напрямків роботи:

 • сектор екологічний;
 • сектор інформаційний;
 • сектор дозвілля;
 • сектор навчальний;
 • сектор туристичний.

1.8.Вищим органом учнівського самоврядування гімназії є загальні збори (конференція).

Делегати на загальногімназійну учнівську конференцію з правом вирішального голосу обираються в такій кількості: 1-7 гімназійні класи по два делегати від кожного класу.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правомочні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Загальногімназійна учнівська конференція скликається не менше одного разу на рік. Право скликати конференцію мають президент парламенту гімназії, делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор гімназії, заступники.

Загальногімназійна учнівська конференція:

 • обирає учнівський парламент гімназії, президента, його заступника, секретаря та помічника, які є одночасно завідуючими секторами;
 • заслуховують звіт директора і президента парламенту гімназії про їхню роботу, дають їм оцінку відкритим або таємним голосуванням.

1.9. Президент обирається один раз на рік конференцією.

1.10.Президент парламенту гімназії сам призначає своїх заступників.

1.11.Діяльність парламенту гімназії спрямована на:

 • формування особистості дитини;
 • захист прав гідності учня;
 • формування свідомості.

1.12.Парламент гімназії веде контроль за навчанням учнів:

 • за культурою та правопорядком в гімназії;
 • захист прав гімназистів;
 • за санітарним станом в гімназійному приміщенні та на території гімназії.

 

 

2. Мета і завдання учнівського парламенту гімназії  як органу шкільного самоврядування.

2.1.Для досягнення своєї мети учнівський парламент керується всіма засобами, дозволеними Статутом гімназії.

2.2.Усебічно розвиватися, самовдосконалюватися. Самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, гімназії, своїй родині, малій батьківщині, народів України.

2.3.Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів статуту.

2.4.Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ життя гімназії, оволодівати наукою управління.

2.5.Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

2.6.Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.

        2.7. Шляхом організації тематичних вечорів, диспутів, екскурсій, походів рада гімназії дбає про формування свідомості особистості.

2.8.Парламент гімназії організовує вечори, ранки, конференції для молодших школярів.

2.9. Основними завданнями Парламенту учнівського самоврядування гімназії є:

-      координація дій органів учнівського самоврядування;

-      забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

-      сприяння навчальній науковій та творчій діяльності учнів;

-      сприяння у створенні необхідних умов для відпочинку і розвитку уч-    нів;

-      розгляд скарг, пропозицій та побажань;

-      внесення пропозицій;

-      вирішення важливих проблем найрізноманітніших спрямувань;

-      всебічна підтримка талановитих учнів;

-      підтримка належної дисципліни, контроль відвідування;

-      контроль та корекція навчально-виховного процесу;

-      активізація учнівської ініціативи;

-      підвищення рейтингу навчального закладу.

 

        3. Права та обов’язки президента парламенту гімназії.

3.1.Президент гімназії має право:

 • відвідувати збори педагогічного колективу;
 • разом із дирекцією планувати виховну роботу;
 • на захист інтересів учнів;
 • на відкрите виловлювання своїх думок і суджень з усіх питань гімназійного життя;
 • на надання пропозицій в парламент гімназії про вдосконалення навчально-виховного процесу; вести контроль за навчанням учнів; організовувати міжшкільні конкурси та змагання.

3.2.Президент гімназії зобов’язаний:

 • виконувати вимоги Статуту гімназії, оптимально використовувати навчальний час для духовного збагачення і культурного зростання;
 • допомагати сектору дозвілля у організації вечорів, диспутів, вікторин;
 • спланувати роботу екологічного сектора;
 • активно співпрацювати з комісією по трудовій та спортивно-масовій роботі;
 • проводити конференції, сесії з питань самоврядування;
 • дбати про культурний відпочинок учнів.

 

 

4. Права та обов’язки заступників президента гімназії.

4.1.Заступники президента гімназії – це учні, котрі наділені високими моральними якостями, стараються на благо гімназії.

4.2.Заступник по навчальній роботі має право:

 • проводити рейди-перевірки по навчанню учнів.

4.3.Заступник по навчальній роботі зобов’язаний:

 • проводити наради із керівними органами класного самоврядування;
 • надавати допомогу редакційній групі;
 • співдіяти із сектором охорони порядку.

4.4.Заступник з інформаційної роботи має право:

 • контролювати роботу редакційної групи;
 • відвідувати різні масові міроприємства.

4.5. Заступник з інформаційної роботи зобов’язаний:

 • надавати допомогу редекційній групі.

4.6.Заступник з дозвілля має право:

 • контролювати роботу класних груп дозвілля;
 • відвідувати вечори відпочинку;
 • підбирати тематику лекцій, диспутів, вечорів.

4.7. Заступник з дозвілля зобов’язаний:

 • допомагати іншим наставникам у проведенні ранків, конкурсів, вечорів для молодших школярів;
 • проводити наради з культурологічних питань;
 • організовувати благодійні концерти.

4.8.Заступник по туристичній роботі має право:

 • сплановувати і організовувати походи, екскурсії, спортивні змагання;
 • відкривати спортивні олімпіади, дні здоров’я;
 • зобов’язаний допомагати вчителям фізвиховання в проведенні змагань, туристичних походів.

4.9.Заступник по екологічній роботі має право:

 • перевіряти санітарний стан класних кімнат;
 • допомагати старшому черговому при оцінюванні сан. стану;
 • співдіяти з інформаційним сектором.

4.10.Заступник по екологічній роботі  зобов’язаний:

 • контролювати дотримання належного шкільного режиму і культури поведінки учнів під час перерв та проведення позакласних заходів;
 • контролює чергування класів по гімназії;
 • контролювати стан сортувальних баків;
 • проводить лінійки по підведенню підсумків чергування та сортування.

 

 

5. Керівні органи учнівського парламенту гімназії.

 • конференція (загальні збори)
 • парламент
 • президент парламенту гімназії та заступники

5.2.Конференція є найвищим керівним органом парламенту гімназії. Період проведення один раз на рік.

5.3.Конференція визначає основні напрямки роботи, вносить зміни або доповнення до програми ради гімназії.

5.4.Президент парламенту гімназії спільно із заступниками здійснює загальне керівництво усією діяльністю шкільного самоврядування.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

 

Організація роботи Учнівського парламенту

 

 1. Учнівський парламент сприяє виконанню учнями Статуту.

 Засідання Парламенту проводиться 1 раз на місяць (вівторок). На засіданні голови звітують про роботу за місяць.

2. Про підсумки роботи і план роботи на наступний місяць.

 

Учнівський парламент і класні колективи

 

1. Зв’язок Учнівського парламенту із класними колективами здійснюється через лідерів класів, яких обирають на класних зборах на початку навчального року.

 

Педагогічний колектив і Учнівський парламент

1. Педагогічний колектив надає допомогу Учнівському парламенту стосовно згуртування гімназійного колективу, розвитку соціально активної особистості, формування її творчих здібностей.

 

Поділіться з друзями:
Авторизація

                      

   Розклад дзвінків:

1-і початкові класи

1. 08.30-09.05

2. 09.25-10.00

3. 10.30-11.05

4. 11.35-12.10

5. 12.30-13.05

2-4-і початкові класи

1. 08.30-09.10 

2. 09.25-10.05

3. 10.30-11.10

4. 11.35-12.15

5. 12.30-13.10

І-VII гімназійні класи

1. 08.30-09.15

2. 09.25-10.10

3. 10.30-11.15

4. 11.35-12.20

5. 12.30-13.15

6. 13.25-14.10

7. 14.20-15.05

 

 

Структура 2021/2022 навчального року.

   І семестр: 01.09.2021 – 24.12.2021;

   ІІ семестр: 10.01.2022 – 07.06.2022;

       осінні канікули: 25.10.2021 – 31.10.2021;

       зимові канікули: 25.12.2021 - 09.01.2022;

       весняні канікули: 28.03.2022 - 03.04.2022.

 

”Національна
”Національна
Загальні новини