Положення про кодекс поведінки працівника ТКГ

24.12.2020   Administrator   Категорія: Положення

 

ПОЛОЖЕННЯ

про кодекс поведінки працівника

Тернопільської класичної гімназії

Тернопільської міської ради Тернопільської області

 

І. Загальні положення

1.1.Кодекс етичної поведінки працівника Тернопільської класичної гімназії (далі – Положення) є узагальненням стандартів етичної поведінки працівників закладу, яким вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх професійних обов’язків, впроваджується з метою підвищення персональної відповідальності за належне виконання професійних обов’язків, забезпечення відкритості в роботі гімназії, а також попередження випадків порушення ділової та професійної етики.

1.2. Положення розроблене на основі Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про запобігання корупції», Статуту гімназії.

1.3. Положення є узагальненням принципів професійної етики та етичної поведінки, якими повинні керуватися працівники гімназії незалежно від займаної посади.

1.4. Мета Положення – затвердження загальних принципів професійної етики, які відповідають встановленим нормам етичної поведінки працівників Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області, заснованих на моральних засадах.

1.5. Знання та дотримання працівниками даного Положення є одним з критеріїв оцінки якості їх професійної діяльності та трудової дисципліни.

 

ІІ. Основні принципи професійної поведінки

 

2.1.Поведінка працівників Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області повинна ґрунтуватись на таких основних принципах:

 • демократизму і законності;
 • гуманізму і соціальної справедливості;
 • пріоритету прав людини і громадянина;
 • професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності;
 • персональної відповідальності за виконання професійних обов’язків і дотримання службової дисципліни;
 • політичної неупередженості;
 • відкритості, гласності та контрольованості;
 • дотримання прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

2.2.Кожен працівник Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області повинен сумлінно виконувати свої професійні обов’язки, проявляти ініціативу і творчі здібності: постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, формувати позитивний імідж закладу серед населення та інших організацій.

2.3. Гідна поведінка працівників включає:

 • повагу до гідності інших осіб: ввічливість, дотримання високої культури спілкування, доброзичливість, запобігання виникнення конфлікту у стосунках з колегами;
 • постійне підвищення свого професійного, інтелектуального, культурного рівня за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;
 • добросовісне, чесне та професійне виконання працівниками своїх обов’язків, виявлення ініціативи і творчих здібностей: недопущення ухилення посадовими особами гімназії від прийняття рішень та відповідальності за свої дії і прийняті рішення.

2.4. Доброчесність та неупередженість під час виконання професійних обов’язків спрямована на захист колективних інтересів закладу, недопущення наявності конфлікту інтересів, а саме:

 • суперечності між приватним інтересом особи та її посадовими або представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність та неупередженість прийняття рішення або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень;
 • нерозголошення та невикористання інформації, що стала відома у зв’язку з виконанням працівником своїх обов’язків, крім випадків, установлених законом;
 • недопущення при виконанні професійних обов’язків надання переваг або створення умов надання переваг будь-яким особам, групам осіб за ознакою статі, раси, національної приналежності, мови, походження, майнового і посадового положення, відношення до релігії, партійної приналежності, переконань, належності до громадських об’єднань, професійної приналежності та за іншими ознаками, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

2.5. Дотримання належного зовнішнього вигляду.

2.6. Політична нейтральність проявляється у недопущені впливу політичних інтересів на рішення працівників закладу, відмова працівників від публічної демонстрації політичних поглядів і симпатій, уникнення використання символіки політичних партій під час виконання професійних обов’язків.

2.7. Принцип «відкритості, гласності та контрольованості» передбачає відкритість, доступність інформації про діяльність Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області, визначених Конституцією та законами України.

2.8 Це Положення передбачає недопущення адміністрацією закладу у взаємодії зі співробітниками в кадровій політиці дискримінації за національністю, статтю, віком, фізичним станом, релігією, походженням або будь-якою іншою характеристикою.

 

ІІІ. Основні права та обов’язки

 

3.1. Кожен працівник Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області несе особисту відповідальність за належне дотримання Конституції України, законодавства України, професійних стандартів та етичних норм, що стосуються їх посад та рівня відповідальності у відповідності до своїх посадових інструкцій, інструкцій з охорони праці.

3.2.Зобов’язання керівників перед працівниками Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області включає:

 • допомогу працівникам діяти об’єктивно, етично, сприяти професійному розвитку працівників з метою розкриття ними свого потенціалу;
 • підтримку атмосфери взаєморозуміння та співробітництва в якій немає місця залякуванню, дискримінації та утискам, де ставлення до кожного працівника є шанобливим та гідним: поважне ставлення до права працівників у вільний від роботи час на недоторканість приватного життя і дотримання конфіденційності їх персональних даних відповідно до умов чинного законодавства, забезпечення безпечних умов праці, застосування об’єктивного і справедливого підходу до винагороди за працю.

3.3. Зобов’язання перед отримувачами послуг, сторонніми організаціями:

 • надання високоякісних послуг, що відповідають кваліфікації, досвіду, професійним знанням працівників гімназії;
 • здійснення діяльності у відповідності до законодавства України, з дотриманням етичних норм і інтересів суспільства, зберігання незалежності та об’єктивності, уникнення реальних або потенційних конфліктів інтересів;
 • захист конфіденційної інформації отримувачів послуг і використання отриманих від них даних тільки для цілей, безпосередньо пов’язаних з діяльністю закладу;
 • недопущення будь-яких проявів корупції серед своїх працівників, отримувачів послуг, тощо.

3.4.Зобовязання працівників Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області включає чесну і сумлінну працю, виявлення ініціативи і творчого підходу при виконанні професійних обов’язків, постійне підвищення своєї професійної кваліфікації та дотримання інших принципів цього Кодексу, які зазначені у розділі ІІ «Основні принципи професійної поведінки».

 

ІV. Запобігання корупції

 

4.1. Працівники Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області повинні суворо дотримуватися діючого законодавства України зокрема обмежень і заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати їх у корупції.

4.2. Працівники, виконуючи свої професійні обов’язки, не повинні перебувати у ситуації фінансової чи будь-якої іншої залежності від третіх осіб чи організацій, які могли б впливати на їх функції.

4.3. Працівники гімназії повинні керуватися лише чинним законодавством України, запобігати виникненню потенційного та реального конфлікту інтересів:

 • посадові особи закладу не можуть примо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підпорядкованих працівників до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб;
 • утримуватися від вчинення або (і) участі у вчиненні корупційних правопорушень в інтересах або від імені гімназії; утримуватися від поведінки, яка може тлумачитися оточуючими як готовність вчинити або брати участь у скоєнні корупційного правопорушення
 • не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
 • не розголошувати і не використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом;
 • утримуватися від виконання чи доручення керівництва, якщо вони суперечать закону та іншим нормам, які передбачені у антикорупційних нормативно-правових актах.

V. Відповідальність за дотримання Положення про кодекс поведінки працівника Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради Тернопільської області

 

5.1. Всі працівники зобов’язані дотримуватися даного Положення. Недотримання працівниками Положення може негативно позначитися на оцінці результатів їх роботи і призвести до заходів впливу або до дисциплінарної відповідальності.

5.2. Посадові особи, які здійснюють керівництво працівниками або контролюють їх роботу, зобов’язані вживати заходів щодо дотримання ними цього Положення, відповідно до законодавства у межах своїх повноважень.

5.3. Підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення вимог даного Положення, пов’язаних з корупцією встановлюється Законом України «Про запобігання корупції».