Положення про академічну доброчесність

29.12.2020   Administrator   Категорія: Положення

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної ради

Тернопільської класичної гімназії

28 грудня 2020 р.№7

 

ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

Тернопільської класичної гімназії

 

1.  Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність в Тернопільській класичній гімназії (далі - Положення) є внутрішнім підзаконним нормативним актом, закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування між педагогічними працівниками та здобувачами освіти.

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про видавничу справу», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту освітнього закладу, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України і нормативних (локальних) актів гімназії.

1.3. Метою даного Положення є дотримання у Тернопільській класичній гімназії професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній, науковій, виховній тощо), забезпечення довіри до результатів освітнього процесу та освітньої діяльності, запобігання порушення академічної доброчесності,

1.3. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу закладу.

 

2. Поняття та принципи академічної доброчесності

2.1. Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або творчих досягнень.

2.2. Для забезпечення академічної доброчесності в освітньому закладі необхідно дотримуватися наступних принципів: демократизму, законності, верховенства права, соціальної справедливості, пріоритету прав і свобод людини і громадянина, рівноправності, прозорості, професіоналізму та компетентності, партнерства і взаємодопомоги, поваги та взаємної довіри, відкритості, відповідальності за порушення академічної доброчесності.

 

3. Забезпечення академічної доброчесності учасниками освітнього процесу

3.1. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

- дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції, законів України;

 - утвердження позитивного іміджу освітнього закладу, примноження його традицій;

- дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

- запобігання корупції, хабарництву;

- збереження, поліпшення та раціональне використання навчально-матеріальної бази закладу;

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм про авторські права;

- надання правдивої інформації про методики і результати власної навчальної (творчої, наукової) діяльності;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

- об’єктивне й неупереджене оцінювання результатів навчання;

- надання якісних освітніх послуг з використанням у практичній професійній діяльності інноваційних здобутків у галузі освіти;

- дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики, кодексу поведінки працівника Тернопільської класичної гімназії.

3.2. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

- дотримання норм Конституції України;

- повагу до педагогічних працівників;

- повагу честі та гідності інших осіб;

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх потреб і можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

- дотримання норм законодавства про авторське право;

- особисту присутність на всіх уроках, окрім випадків, викликаних поважними причинами;

- користування інфраструктурою освітнього закладу відповідально, економно та за призначенням;

- сприяння збереженню та примноженню традицій закладу, підвищення його престижу власними досягненнями у навчанні, спорті, творчості.

3.3. Порушенням академічної доброчесності вважається:

- академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власних досліджень (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

- фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі;

- фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу;

- списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

- обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (творчої) діяльності та організації освітнього процесу. Формами обману також є:

- надання педагогічними працівниками та іншими особами допомоги учням під час проходження ними підсумкового оцінювання (семестрового та річного), державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, не передбаченої умовами та/або процедурами їх проходження;

- використання учнем під час контрольних заходів непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів;

- проходження процедури оцінювання результатів навчання замість інших осіб;

- необ’єктивне оцінювання компетентностей педагогічних працівників під час атестації чи сертифікації;

- хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг чи будь – яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

- необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

 

4. Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

 

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності є чинне законодавство та дане Положення.

4.2. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники освітнього закладу можуть бути притягнуті до такої академічної відповідальності:

- при необ’єктивному оцінюванні результатів навчання здобувачів освіти педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти систематичних порушень враховуються при встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання;

- спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих ідей, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавленні раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

4.3. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

- зауваження;

- повторне проходження підсумкового оцінювання;

- повторне проходження державної підсумкової атестації;

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;

- позбавлення отриманих із порушеннями академічної доброчесності академічної стипендії, призових місць на учнівських змаганнях, турнірах, олімпіадах, конкурсах.

 

5. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності

5.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку.

5.2. Положення доводиться до батьківської громадськості на засіданні ради гімназії, а також оприлюднюється на сайті закладу.

5.3. Заступник директора закладу, що відповідає за організацію методичної роботи в закладі:

- проводить навчання (практикум, консультації, тощо) педагогічних працівників щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;

- рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки їх робіт на плагіат.

5.4. Заступник директора з виховної роботи спільно з вчителями початкових класів, класними керівниками та психологічною службою гімназії проводять заходи (бесіди, тренінги, перегляд відеоматеріалів, тощо) щодо дотримання здобувачами освіти даного Положення, які фіксуються на сторінці обліку навчальних досягнень учнів у класному журналі або у журналі працівників психологічної служби.

5.5. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення, цитування, посилання на джерела інформації, списування).

 

6. Комісія з питань академічної доброчесності

 

6.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі – Комісія) - це незалежний орган, що діє в закладі з метою забезпечення дотримання учасниками освітнього процесу морально-етичних та правових норм цього Положення.

6.2. До складу Комісії входять представники ради гімназії, учнівського парламенту та педагогічного колективу за таким принципом:

Два представники адміністрації закладу (заступник директора з виховної роботи та заступник директора, що відповідає за методичну роботу)

Практичний психолог

Соціальний педагог

Один представник Ради трудового колективу

Один представник учнівського парламенту

Один представник від батьківської громадськості

(всього у кількості 7 чоловік).

Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються з числа осіб, що входять до неї на І засіданні шляхом відкритого голосування  більшістю голосів.

Голова веде засідання, підписує протоколи та рішення, тощо.

За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.

Секретар Комісії здійснює повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо.

Термін повноважень Комісії – 2 роки.

6.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за письмовою заявою учасників освітнього процесу.

6.4 Будь-який учасник освітнього процесу може звернутися до Комісії з заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень. У заяві обов’язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи, посада клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви викладені в некоректній формі, Комісією не розглядаються.

6.5. Комісія звітує про свою роботу один раз на рік.

6.6. Повноваження Комісії:

- одержувати, розглядати заяви щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;

- ознайомлення здобувачів освіти й педагогічних працівників із цим Положенням;

- проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників;

- надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.

6.7. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

6.8. За результатами засідання Комісії складається протокол. Який підписує голова (в разі його відсутності - заступник) та секретар.

7. Заключні положення

 

7.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.

Заклад забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

7.2. Положення про академічну доброчесність Тернопільської класичної гімназії Тернопільської міської ради затверджується на засіданні педагогічної ради закладу.

7.3. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради гімназії.

7.4. Ініціатором підготовки і подання проектів змін до тексту Положення може бути будь-який учасник освітнього процесу. Пропозиції подаються у письмовому вигляді та розглядаються на найближчому засіданні педагогічної ради.

Авторизація

Загальні новини

                      

   Розклад дзвінків:

1-і початкові класи

1. 08.30-09.05

2. 09.25-10.00

3. 10.30-11.05

4. 11.35-12.10

5. 12.30-13.05

2-4-і початкові класи

1. 08.30-09.10 

2. 09.25-10.05

3. 10.30-11.10

4. 11.35-12.15

5. 12.30-13.10

І-VII гімназійні класи

1. 08.30-09.15

2. 09.25-10.10

3. 10.30-11.15

4. 11.35-12.20

5. 12.30-13.15

6. 13.25-14.10

7. 14.20-15.05

 

 

”Національна

Структура 2021/2022 навчального року.

   І семестр: 01.09.2021 – 24.12.2021;

   ІІ семестр: 10.01.2022 – 07.06.2022;

       осінні канікули: 25.10.2021 – 31.10.2021;

       зимові канікули: 25.12.2021 - 09.01.2022;

       весняні канікули: 28.03.2022 - 03.04.2022.

 

”Національна